Přihlásit

1. Základní údaje 

1.1. Prodávající – provozovatel e-shopu www.vykrajovacky.cz 

Smolík Cookie Cutters s.r.o.
IČ: 28858778
DIČ: CZ28858778
se sídlem č.p. 372, 539 42 Svratouch, Česká republika
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 31569
Tel. kontakt:    +420 566 662 716 (PO-PÁ 6:00-14:00 hod.)
E-mail:     smolik@vykrajovacky.cz

1.2. Zákazník

1.2.2.    Zákazníkem se rozumí spotřebitel, jehož definice zahrnuje fyzické osoby, které jednají mimo rámec své obchodní činnosti, podnikání, řemesla nebo povolání. Pokud je však v případě smluv majících dvojí účel smlouva uzavřena za účelem částečně spadajícím do rámce a částečně mimo rámec obchodní činnosti dané osoby a obchodní účel této činnosti je natolik okrajový, že nepřevažuje v celkovém kontextu dotčené transakce, je tato osoba rovněž považována za spotřebitele (dále jen „zákazník“)

1.2.3.    Zákazník poskytuje prodejci dobrovolně svoje osobní údaje a souhlasí s jejich následným zpracováním v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů. Zákazník poskytuje pouze takové údaje, které jsou nezbytné pro realizaci obchodní transakce. Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, rozumí jim a souhlasí s nimi.

2. Předmět a povaha obchodních podmínek

2.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydány v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), a tvoří nedílnou součást všech kupních smluv uzavíraných mezi prodávajícím a zákazníkem (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu, tj. smluv uzavřených na dálku, mimo obchodní prostory (dále jen „kupní smlouva“).

2.2. Obchodní podmínky blíže vymezují a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu, s výhradním využitím dálkových komunikačních prostředků – užíváním webové stránky kupujícím. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy kupující jedná při uzavírání kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání.

2.3. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce, překlady do jiných jazyků mají pouze informativní povahu. 

3. Uživatelský účet

3.1. Na základě registrace kupujícího na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní na webové stránce, z něhož může objednávat zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupujícímu je umožněno provádění objednávek zboží též bez registrace kupujícího na webové stránce.

3.2. Při registraci na webové stránce a/nebo při objednávání zboží podle čl. 3.1. je kupující povinen uvádět správně, úplně a pravdivě všechny požadované údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje o kupujícím uvedené v uživatelském účtu a/nebo při objednávání zboží podle čl. 3.1. jsou prodávajícím považovány za správné a pravdivé.

3.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do uživatelského účtu a chránit heslo před vyzrazením, ztrátou nebo jeho prolomením, a zároveň bere na vědomí, že prodávající nenese žádnou odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího, zejména za jakoukoliv případnou škodu nebo újmu, která tím kupujícímu může vzniknout. 

3.4. Kupující nesmí umožnit využívání svého individualizovaného uživatelského účtu třetím osobám.

3.5. Kupující bere na vědomí a výslovně souhlasí, že prodávající je oprávněn kdykoli zrušit uživatelský účet kupujícího, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

3.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný, za případné výpadky dostupnosti webové stránky nepřebírá prodávající žádnou odpovědnost.

4. Uzavření kupní smlouvy

4.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje přehled zboží navrhovaného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení ceny jednotlivého zboží zahrnující daně z přidané hodnoty a všechny další související daně a poplatky. K ceně mohou být účtovány dodatečné poplatky za dopravu, dodání nebo poštovné v souladu s čl. 7 obchodních podmínek.

4.2. Vystavení zboží v přehledu zboží není nabídkou prodávajícího ve smyslu § 1732 OZ, nýbrž pouze výzvou k podání nabídky a prodávající není povinen kupní smlouvu ohledně tohoto zboží uzavřít. Tímto není dotčena možnost prodávajícího uzavřít s kupujícím kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu zejména tím, že zboží opakovaně nepřevezme a/nebo nezaplatí.

4.3. Zboží, včetně jeho ceny, je dostupné pouze po dobu, po kterou jsou zobrazeny na webovém rozhraní obchodu. V případě, že objednané zboží již není dostupné nebo se nedodává nebo nevyrábí, bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem sjednání dalšího postupu; prodávající je oprávněn také přistoupit ke zrušení objednávky kupujícího v případě vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího dodat zboží.

4.4. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a potvrdit údaje, které kupující do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Kupující může objednávku stornovat či upravit od okamžiku odeslání objednávky až do zahájení kompletace objednávky, a to telefonicky nebo emailem. Tím není dotčeno právo na odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.

4.6. Minimální výše jednotlivé objednávky je 500 Kč nebo v ekvivalentu v EUR či jiné měně, objednávku učiněnou v nižší částce proto nebude možné prostřednictvím webového rozhraní dokončit. Webová stránka na tuto skutečnost kupujícího upozorní.

4.7. Kupující bere na vědomí a výslovně souhlasí, že vyobrazení zboží na webovém rozhraní obchodu je pouze ilustrativní, a prodávající může zboží dodat v jiném vhodném provedení.

4.8. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem doručení přijetí objednávky kupujícího (akceptací) ze strany prodávajícího. Prodávající zašle potvrzení o přijetí objednávky kupujícímu na jeho adresu elektronické pošty vč. platného a účinného znění obchodních podmínek. Následně prodávající zašle kupujícímu na adresu elektronické pošty informaci o zahájení kompletace objednávky.

4.9. Kupní smlouva včetně platných obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě, po dobu nezbytně nutnou.

4.10. Náklady na prostředky komunikace na dálku použité kupujícím pro uzavření smlouvy nese kupující.

5. Cena zboží a platební podmínky

5.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: 

5.1.1. kartou online; 

5.1.2. Prostřednictvím Google Pay, Pay Pal, voucheru.

5.1.3 Za platbu kartou nejsou kupujícímu účtovány žádné poplatky.

5.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši, není-li výslovně sjednáno jinak. Poplatky za jednotlivé způsoby dopravy jsou uvedeny na webových stránkách.

5.3. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná před odesláním zboží.

5.4. V případě bezhotovostní platby je povinnost kupujícího uhradit kupní cenu splněna okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. 

5.6. Stanoví-li tak obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na adresu elektronické pošty kupujícího. Prodávající je povinen poskytnout své osobní údaje pro daňové účely a účely výkaznictví. 

5.7. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

6. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu v souladu s § 1829 odst. 1 OZ, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů. Uvedená lhůta běží ode dne:

6.1.1. převzetí zboží kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (odlišnou od dopravce);

6.1.2. převzetí poslední dodávky zboží kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (odlišnou od dopravce), je-li předmětem několik druhů zboží nebo dodání několika částí; nebo 

6.1.3. převzetí první dodávky zboží kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (odlišnou od dopravce), je-li předmětem pravidelná opakovaná dodávka zboží.

6.2. Při uplatnění práva odstoupení od kupní smlouvy může kupující o svém odstoupení informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání. Kupující může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy dostupný na webových stránkách prodávajícího, není to však jeho povinností. Využije-li kupující této možnosti, obratem mu prodávající zašle elektronickou poštou potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy. Doporučeným postupem odstoupení od kupní smlouvy je:

6.2.1. odeslání řádně vyplněného a podepsaného vzorového formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy dostupného na webové stránce na poštovní adresu: Smolík Cookie Cutters s.r.o., Svratouch 372, 539 42 Svratouch, Česká republika, nebo

6.2.2. odeslání řádně vyplněného vzorového formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy dostupného na webové stránce prostřednictvím e-mailu z elektronické adresy kupujícího na adresu: smolik@vykrajovacky.cz.

6.3. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy je dodržena, je-li odstoupení odesláno, předáno k přepravě před uplynutím příslušné lhůty.

6.4. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy bude prodávajícímu doručeno (i) zboží ve stavu dle článku 6.6. a současně (ii) oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání kupujícímu. Přímé náklady na vrácení zboží nese kupující. Vrácení přijatých peněženích prostředků provede prodávající stejným způsobem, který kupující použil pro provedení počáteční transakce; jiným způsobem provede prodávající vrácení jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

6.5. Platbu prodávající vrátí až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li kupující, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

6.6. Kupující se zavazuje, že zboží bez prodlení a v každém případě ne později než čtrnáct (14) dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení o odstoupení od smlouvy, zašle prodávajícímu zpět nebo jej předá na adrese: Svratouch 372, 539 42 Svratouch, Česká republika. Kupující je povinen uvést úplné osobní údaje a údaje pro vrácení kupní ceny. Po dobu prodlení s uvedením těchto údajů neběží lhůta pro vrácení kupní ceny. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle zboží zpět před uplynutím čtrnácti (14) dnů. Ustanovení článku 6.5 tímto není dotčeno. Důležité upozornění! Aby prodávající vrátil peněžní prostředky dle 6.4. zpět, musí být zboží vráceno neporušené, kompletní a v původním stavu, včetně původního obalu. Zboží nesmí být jakkoliv poškozeno. 

6.7. Kupující v případě vrácení zboží dle předchozího odstavce ponese náklady spojené s vrácením zboží. 

6.8. Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Pokud bude vrácené zboží v rozporu s čl. 6.6. poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny vč. nákladů na dodání.

6.9. Kupující bere na vědomí, že z důvodů uvedených v § 1837 OZ nelze od kupní smlouvy odstoupit. Nelze tak mimo jiné odstoupit od smlouvy o dodávce zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

7. Přeprava a dodání zboží, náklady na dopravu

7.1. Úplný přehled možných způsobů doručení zboží, nákladů přepravy a předpokládaných termínů expedice a dodání určují webové stránky zde www.vykrajovacky.cz/nakup/doprava-a-platba.Volbu způsobu dopravy provede kupující před odesláním objednávky. Přepravní podmínky platí pouze pro dodání zboží v rámci Evropské unie.

7.2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 

7.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít nebo zajistit převzetí zboží při dodání a poskytnout potřebnou součinnost k dodání zboží. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat na kupujícím náhrady nákladů za dodatečnou přepravu, následné uskladnění, nebo je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Náhradu nákladů je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny v případě odstoupení od kupní smlouvy.

7.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky není kupující povinen zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen, a na případnou reklamaci ohledně porušení obalu nebude brán zřetel. 

7.6. V případě zvolení osobního odběru jako způsobu dopravy, je kupující povinen převzít nebo zajistit převzetí zboží do 10 pracovních dní ode dne doručení notifikace prodávajícím, že je zboží připraveno k vyzvednutí. Nepřevezme-li kupující zboží v této lhůtě, je prodávající oprávněn požadovat na kupujícím náhrady nákladů za následné uskladnění ve výši 12.,- Kč/den nebo 0,5 EUR/den, nebo je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. 

8. Jakost při převzetí, odpovědnost za vady 

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2158 a násl. OZ). 

8.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

  •  má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

  • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

  • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

  • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

  • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

8.3. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, zejména pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

8.4. V případě, že zboží nemá vlastnosti stanoveného v čl. 8.2, má kupující právo požadovat, aby prodávající bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího i dodáním nového zboží bez vad, není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Právo na dodání nového zboží má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad; v takovém případě má kupující i právo od kupní smlouvy odstoupit. Není-li uvedený postup možný nebo neuplatní-li jej kupující, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží; jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu, má kupující vždy místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu. Právo na přiměřenou slevu má kupující i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže. Při dodání nového zboží vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady zboží původně dodané.

8.5. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od jeho převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Záruční doba běží od odevzdání zboží kupujícímu.

8.6. Právo z vadného plnění kupujícím nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží o jejích vadách věděl nebo je sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady též za následujících okolností:

8.6.1. je-li na výrobku, jeho obalu nebo v návodu vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití, skončí záruční doba uplynutím této lhůty; 
8.6.2. vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba před dnem uplatnění reklamace; 
8.6.3. vada vznikla nedodržením pokynů stanovených výrobcem; 
8.6.4. vada vznikla nevhodnou manipulací se zbožím nebo zanedbáním péče o zboží; 
8.6.5. vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží; nebo
8.6.7 zboží bylo poškozeno vnějšími vlivy nezávislými na prodávajícím.

8.7. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady uplatňuje kupující bez zbytečného odkladu po zjištění vad u prodávajícího na adrese: Svratouch 372, 539 42 Svratouch, Česká republika nebo elektronickou poštou na adrese: smolik@vykrajovacky.cz. Při zaslání reklamovaného zboží vyplní kupující popis reklamované vady. Vadný výrobek můžete poslat zpět prodávajícímu na adresu v záhlaví, kde rádi vaši reklamaci vyřídíme. Doporučujeme se při reklamaci zaregistrovat do svého uživatelského účtu. Stav vyřízení reklamace můžete sledovat v uživatelském účtu, reklamace bude vyřízena v zákonné lhůtě. V případě oprávněné reklamace zboží vzniká prodávajícímu povinnost nahradit kupujícímu účelně vynaložené náklady na dopravu reklamovaného zboží zpět k prodávajícímu.

8.8. Prodávající zašle kupujícímu písemné potvrzení o uplatnění práv z vadného plnění (přijetí reklamace) bezprostředně po jejím uplatnění na elektronickou adresu kupujícího s uvedením, doby a předmětu reklamace a požadovaného způsobu vyřízení reklamace. O vyřízení reklamace informuje prodávající kupujícího elektronickou poštou na elektronické adrese kupujícího a případně také telefonicky. Lhůta pro vyřízení reklamace prodávajícím činí třicet dní. 

8.9. V případě, že je kupujícímu dodána nekompletní objednávka, je kupující povinen do 3 pracovních dnů od převzetí zboží informovat prodávajícího, pozdější reklamace nebude z tohoto důvodu uznána. Reklamaci nekompletní zásilky lze uplatnit elektronickou poštou na adrese: smolik@vykrajovacky.cz.

9. Další práva a povinnosti smluvních stran

9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Na kupujícího přechází nebezpečí škody na věci současně s nabytím vlastnického práva. Prodávající má až do doby odevzdání věci kupujícímu, v případě osobního odběru, a v ostatních případech prvnímu dopravci, práva a povinnosti schovatele.

9.2. Kupující souhlasí s tím, že prodávající je oprávněn plnit závazky z kupní smlouvy (včetně vydání zboží) prostřednictvím třetích osob.

9.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

9.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ. 

9.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením. Prodávající upozorňuje, že informace na webové stránce jsou zčásti přebírány od třetích stran a mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Prodávající tedy nemůže bezvýhradně garantovat správnost obsahu webové stránky. Prodávající nenese vůči jiné straně odpovědnost za škody, způsobené použitím informací z internetového obchodu nebo z webové stránky. 

10. Ochranná práva, životní prostředí

10.1 Kupující bere na vědomí, že zboží je chráněno ochrannou známkou a dalšími právy. Kupující není oprávněn zboží upravovat, kopírovat, analyzovat, rozebírat, či s ním jinak manipulovat za účelem jeho další výroby nebo tento postup umožnit třetím osobám. 

10.2 Zboží je zdravotně nezávazné a lze jej následně recyklovat jako kovový odpad na náklady a odpovědnost kupujícího v místě sběru kovového odpadu. Přepravní obaly jsou recyklovatelné a lze je třídit obvyklým způsobem. 

11. Doručování

11.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). 

12. Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

12.1. Rozhodné právo a příslušnost soudu: Práva a povinnosti plynoucí nebo související s kupní smlouvou, včetně mimosmluvní odpovědnosti, se řídí českým právním řádem. je-li zákazník spotřebitelem a má-li bydliště na území Evropské unie, požívá navíc ještě ochrany poskytované kogentními ustanoveními právních předpisů platných v zemi, kde má zákazník bydliště. Obě strany se dohodly na nevýhradní příslušnosti soudů podle sídla prodávajícího.

12.2. Řešení sporů: K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

12.3. Změna okolností: Obě smluvní strany na sebe přebírají nebezpeční změny okolnosti, a ustanovení § 1765 odst. 1 a 1766 OZ se nepoužije. 

12.4. Neúměrné krácení: Kupující prohlašuje, že si je vědom skutečné hodnoty poskytnutého plnění a bezvýhradně souhlasí se sjednanou cenou plnění. 

12.5. Platnost, změny: Tyto obchodní podmínky jsou závazné pro všechny strany realizovaných transakcí, jak pro kupujícího, tak pro prodávajícího jako provozovatele e-shopu. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit, přičemž se zavazuje o všech změnách v obchodních podmínkách včas a zřetelně informovat na stránkách e-shopu.


Ve Svratouchu, 21. 6. 2022