Přihlásit
I. Základní ustanovení
Odesláním objednávky udělujete společnosti Smolík Cookie Cutters s.r.o., IČ: 28858778, DIČ: CZ28858778, se sídlem č.p. 372, 539 42 Svratouch, Česká republika (dále jen „Správce“) souhlas, aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů zpracovával tyto osobní údaje:
jméno a příjmení,
adresa bydliště, případně doručovací adresa, liší-li se od adresy bydliště,
e-mailová adresa,
telefonní číslo.

Ke zpracování osobních údajů dle předchozího odstavce dochází na základě zákonného důvodu uvedeném v čl. 6 odst. 1, písm. b) Nařízení GDPR, tj. za účelem následného uzavření kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“) a následné realizace práv a povinností ze Smlouvy (např. platební transakce, vyúčtování, daňové povinnosti, distribuce zboží) uzavírané při výkonu podnikatelské činnosti Správce se zákazníkem (dále jen „Subjekt údajů“). S výše uvedeným zpracováním Správce nevyžaduje Váš výslovný souhlas. 

Přihlášením k newsletteru na webových stránkách Správce udělujete Správci svůj výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v odst. 1 za účelem poskytování přímého marketingu – pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů. Poskytnutí osobních údajů za tímto účelem je dobrovolné. Zasílání obchodních sdělení a newsletterů máte možnost kdykoli odhlásit., buď přímým odhlášením z newsletteru nebo písemnou žádostí adresovanou Správci osobních údajů na e-mailovou adresu: smolik@vykrajovacky.cz nebo na adresu sídla Správce.

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. 

II. Cookies
Výslovným souhlasem uděleným na webové stránce Správce udělujete Správci souhlas s použitím souborů cookies. Na základě nich dochází ke zpracování osobních údajů – cookies třetích stran (IP adresy nebo názvy domén počítačů používaných uživateli, kteří se připojují k webu, adresy URI/URL požadovaných zdrojů, čas požadavku, metoda použitá k odeslání požadavku, velikost souboru získaného v odpovědi, údaje o prohlížení webu, údaje o prohlížeči a další parametry souvisejících s operačním systémem a uživateli). Tyto údaje nezbytné pro používání webových služeb jsou také zpracovávány za účelem:
získávání statistických informací o využívání služeb (nejnavštěvovanější stránky, počet návštěvníků za časový úsek nebo den, zeměpisné oblasti původu atd.);
sledování hladkého chodu nabízených služeb.

Pravidla pro používání nebo zablokování cookies si můžete následně kdykoliv nastavit v části Nastavení souborů cookies nebo ve svém internetovém prohlížeči. 

Uživatel si může nastavit povolení nebo odmítnutí veškerých cookies (kromě cookies nezbytných pro technické ukládání nebo pro poskytnutí služby, tzv. základní cookies nezbytné pro správné fungování webových stránek) nebo pouze některých souborů cookies (např. cookies třetích stran). Zablokování souborů cookies může mít negativní vliv na použitelnost webové stránky a služby.

Na tomto webu je návštěvníkům, kteří souhlasí s umístěním cookies do svého prohlížeče prostřednictvím patřičného nastavení chování ke cookies jednotlivých prohlížečů, umístěna informace od následujících společností:
 
Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

III. Doba uchovávání údajů
Správce uchovává osobní údaje

po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 2 let od ukončení smluvního vztahu);

po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízení GDPR.

IV. Příjemci osobních údajů 
Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb, úložiště dat a souborů, analytických nástrojů a služeb pro přímý marketing. Zpracování osobních údajů mohou pro Správce zpracovávat i tito poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které Správce využívá: Google Analytics, Adwords, Facebook, [doplnit]. 

Jako subjekt údajů tímto souhlasíte, aby vaše e-mailová adresa byla předána za účelem zaslání dotazníku spokojenosti provozovateli internetových stránek www.heureka.cz, společnosti Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká republika, C 218977, vedená u Městského soudu v Praze, IČ: 02387727 DIČ: CZ02387727. 

Údaje mohou být dále poskytnuty:
zaměstnancům a spolupracovníkům Správce údajů, jakožto odpovědné osobě, nebo internímu zpracovateli údajů a / nebo správci systému a osobám zajišťující platební transakce a dopravcům;
jiné společnosti nebo subjektu (jako jsou IT konzultanti, pojišťovny atd.) s Vaším souhlasem a / nebo k výkonu činností nezbytných pro pověřený profesionální úkol a / nebo pro externě zajišťované činnosti jménem Správce údajů, jakožto externímu zpracovateli údajů.

Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetím stranám za účelem, který není povolen zákonem nebo není v souladu s tímto prohlášením.

Osobní údaje nejsou předávány do jiných členských stát Evropské unie.

V. Vaše práva
V souladu a za podmínek Nařízení GDPR máte tato práva:

Právo na přístup k osobním údajům – máte právo od Správce získat informace o tom, zda zpracovává Vaše osobní údaje a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Máte také právo, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil na Vaši žádost nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. Neúplné osobní údaje máte právo kdykoli doplnit.
Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost Správce zlikvidovat osobní údaje, které o Vás zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a požádáte-li o to.
Máte právo, aby Správce v určitých případech omezil zpracování Vašich osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech Správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, máte právo kdykoli vznést námitku.
Právo na přenositelnost údajů Vám dává možnost získat osobní údaje, které jste Správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje můžete následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
Jestliže nedojde k uzavření Smlouvy, souhlas se zpracováním osobních údajů lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním e-mailu na adresu smolik@vykrajovacky.cz nebo dopisu na adresu sídla Správce. Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, poskytnutých na základě uzavřené Smlouvy (údaje uvedené v čl. I.1.) se neuplatní, jelikož osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy s Vámi uzavřené v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

V případě, že bude zákazník jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné Správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o Vašich právech je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

VI. Podmínky zabezpečení osobních údajů
Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby a zpracovatelé uvedení v čl. IV na základě smluvního vztahu se Správcem.

VII. Závěrečná ustanovení
Odesláním objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/-a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Zaškrtnutím souhlasu se zasíláním obchodních sdělení a newsletterů potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat, jak je uvedeno výše.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste Správci poskytl/a.

Ve Svratouchu, dne 21. 6. 2022